1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gerda Ferbeek aangeboden yogalessen, meditaties, workshops, healing en coaching of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als ‘activiteit’.

2. Het doorgang vinden van de aangekondigde activiteit is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, per activiteit, altijd naar inzicht en beoordeling van Gerda Ferbeek. Wanneer de activiteit geen doorgang vindt, ontvangt de cliënt  zo spoedig mogelijk voor de geplande aanvangsdatum en tijd van de activiteit,  bericht. Indien er reeds betaald is voor de activiteit zal dit bedrag worden verrekend(afgetrokken) bij een volgende factuur.

3. De aanmelding als cliënt voor een activiteit met abonnement, vindt plaats door middel van invulling van een door Gerda Ferbeek opgesteld inschrijfformulier. Met ondertekening van dit inschrijfformulier, gaat de cliënt akkoord met alle genoemde algemene voorwaarden en de betaling behorende bij de activiteit en abonnementsperiode.

4. De cliënt heeft na insturen van het inschrijfformulier voor een abonnement op een activiteit, veertien dagen bedenktijd en kan binnen deze termijn de aanmelding van deelname opzeggen. Alleen de activiteiten die in deze periode gevolgd zijn dienen dan betaald te worden, men is dan nog vrij van betaling van de gehele abonnementsperiode. Mocht er al een betaling van het abonnement hebben plaatsgevonden, dan is Gerda Ferbeek verplicht dit bedrag te retourneren.

5. Bij inschrijving van een abonnement, reserveer ik een plek voor je, op een vaste dag en tijdstip wat we samen overeenkomen. Als cliënt heb je recht op deze plek in de activiteit . Mocht je op dit tijdstip verhinderd zijn, dan heb je de mogelijkheid om nog twee weken erna, de les in  te halen indien er ruimte is.

6. Een abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengt met een nieuwe periode (van ± 8 weken, tot een volgende vakantie week). Opzegging van het abonnement en dus vrijstelling van de bijbehorende betalingsovereenkomsten, geldt dan voor een volgende periode. Gewenst is om een opzegging zo vroeg mogelijk in een periode te doen en uiterlijk 2 weken voor het einde van een periode.

Mocht echter in de laatste 2 weken van een periode een opzegging plaats vinden dan behoudt Gerda Ferbeek de mogelijkheid hier een  financiële vergoeding voor te vragen van max 2 lessen/activiteiten. Indien de vrijgekomen activiteit gelijk ingenomen wordt door een nieuwe cliënt, zal Gerda Ferbeek hier geen gebruik van maken.

7. De cliënt dient de betaling na het ontvangen van een factuur binnen twee weken te voldoen aan

  • Gerda Ferbeek
  • IBANreknr: NL46 INGB 0005690279      
  • t.n.v. R. G. Ferbeek
  • ovv factuurnummer

8. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Gerda Ferbeek en cliënt, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer deze door Gerda Ferbeek en cliënt schriftelijk bevestigd zijn.

9. Indien Gerda Ferbeek, door wanbetaling van een cliënt, genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de cliënt.

10. Gerda Ferbeek heeft een geheimhoudingsintentie en verplichting, waarin zij er zorg voor draagt dat er vertrouwelijk met alle informatie van cliënten zal worden omgegaan en deze niet bekend zal maken aan derden, tenzij een wettelijke bepaling of nadere regelgeving dit vereist. Gerda Ferbeek behoudt zich het recht voor haar samenwerkingspartners te informeren over mogelijke relevante informatie nodig voor levering van de overeengekomen diensten en activiteiten.

11. De activiteiten vinden plaats op de op de website vermelde locatie, Gasthuislaan 16 B te Velp.

12. Verkopen of afstaan aan derden van online beeld- en activiteitenmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het eigendomsrecht van beeld- en activiteitenmateriaal, blijft te allen tijde behoren aan Gerda Ferbeek. Beeld- en activiteiten materiaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de cliënt  dan voor persoonlijke gebruik. 

13. De intentie van Gerda Ferbeek is altijd je zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de activiteit. Daarbij heeft iedere cliënt een eigen verantwoordelijkheid over zijn/haar welbevinden en is het ieders eigen verantwoordelijkheid goed naar het eigen lichaam en welbevinden te blijven luisteren. Grenzen van eigen mogelijkheden zijn niet te bepalen door Gerda Ferbeek en daarom kan zij ook niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemak/letsel wat een mogelijk vervolg zou kunnen zijn na een activiteit .

14. De activiteit die gevolgd wordt kan niet worden beschouwd als (vervanging van) medische consulten en/of behandeling(en). Diagnoses stellen, medische behandelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten en wordt dus nooit gedaan door Gerda Ferbeek. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om te allen tijde het eigen welbevinden te laten onderzoeken door een huisarts/ medisch specialist.

15. Gerda Ferbeek behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, etc. de aanvangstijd of datum van een activiteit, tot op elk moment, te wijzigen. 

16. Door inschrijving voor een activiteit wordt verondersteld dat de cliënt volledig kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord is.